พิจารณาคัดเลือกการเสนอขอเครื่องราชอิริยาภรณ์ ปี 61

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 105 ราย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2