เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

diนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู ตามแนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding ) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2