การประชุมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพรบ.คุ้มครองเด็กและกฎหมายที่… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติขยายชั้นเรียน และสรุปรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2  

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือ เนตรนารี (ทบทวนหลักสูตรวิชาการทางการลูกเสือ)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือ เนตรนารี (ทบทวนหลักสูตรวิชาการทางการลูกเสือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ทบทวนวิชาทางการลูกเสือเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของจุดหมาย หลักการ วิธีการและกระบว… อ่านต่อ…

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรได้ดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ให้นักเรียนมีความปลอดภัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแล… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อร่วมกันพิจารณาเวลา่ สถานที่ในการอบรม หลักสูตร วิทยากร โครงการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และร่วมกันพิจารณาการฝึ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ของสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี 2563 อย่างละ 1 รางวัล ณ ห้องประชุม… อ่านต่อ…

Read more

ระหว่าง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสภานักเรียนรวมใจ สร้างไทยมั่นคง เพื่อดำรงสถานบันหลัก ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเลิกใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้มีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้รู้ทันก่อนแบ่งปันข่า… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 3612345...102030...Last »