ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562   

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562  เพื่อร่วมหารือตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ” บ้านเรียนเรือนใจ” เพื่อขออนุมัติจัดการศึกษาให้กับด.ญ.ชัญญา ใจเรือน ระดับชั้นปฐมวัย ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 &… อ่านต่อ…

Read more

โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานการอบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อร่วมกันพิจารณาแบบความประสงค์ ,แผนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาและเอกสารประกอบ เพื่อพิจารณาให้ครอบครัวที่ตัดสินใจดำเนินการจัดการศึกษาให้ลูก มีสิทธิในการจัดการศึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย … อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เพื่อเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพิ้นที่การศึกษา พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.… อ่านต่อ…

Read more

สพฐ.เกมส์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันสพฐ.เกมส์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เพื่อนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬาของสพฐ. และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่1/2561 เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่น  และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพ… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 2312345...1020...Last »