ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และการค้ดเลือกโรงเรียน… อ่านต่อ…

Read more

การประเมินเชิงประจักษ์ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ได้ออกประเมินเชิงประจักษ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยคณะทำงานการนิเทศ ติดตาม และคณะทำงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อร่วมกันพิจารณาการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”บ้านเรียนเรือนใจ” ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุ… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Conference

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Conference เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ และแนวทางการช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้เป็นไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน โด… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะทำงานการนิเทศ ติดตาม และคณะทำงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานการนิเทศ ติดตาม และคณะทำงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อร่วมกันพิจารณาการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”บ้านเรียนเรือนใจ” ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ซึ่งจัดให้แก่ด.ญ.ชัญญา… อ่านต่อ…

Read more

การปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง “ไวรัส Covid-19 “

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดคัดกรอง “ไวรัส Covid-19 ” เพื่อคัดกรอง  “ไวรัส Covid-19 ”  ผู้มาติดต่องานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย แสดงบัตรประชาชน  และตรวจวัดอุณหภูมิ ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Read more
Page 1 of 1712345...10...Last »