การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสพฐ.พร้อมคณะ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน และโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ในกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและโครงการ… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปี 2562 โดยสพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กที่มีความพิการทั้ง 9 ประเภท แ… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมประเมินโรงเรียนเครือข่ายคุ้มครองเด็กภาคเหนือ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินโรงเรียนเครือข่ายคุ้มครองเด็กภาคเหนือ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

Read more

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 เพื่อร่วมกันหารือและสร้างความเข้าใจ เกณฑ์ และแนวทางในการจัดงานฯ ระดับเครือข่ายสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางจิราพร ไกลพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดและนำนักเรียนในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัด… อ่านต่อ…

Read more

การมอบทุนการศึกษาสยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  และคณะ นำนักเรียนระดับชั้นม.1 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ด.ญ.เบญจพร เมื่องจันทร์บุรี โรงเรียนวัดวังหลวง ด.ช.ปัณณวัฒน์ พรหมพันธ์ โรงเรียนบ้านม่วงโตน ด.ญ.วริสรา สุวรรณอักษร โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ด.ญ.ชนิกานต์ ใจตรง โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ด.ญ.อทิตยา ชุมดี โรงเรียนบ้า… อ่านต่อ…

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการด้วยโปรแกรม Thai School lunch

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการด้วยโปรแกรม Thai School lunch เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีด้านโภ… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 1112345...10...Last »