ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เพื่อเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพิ้นที่การศึกษา พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.… อ่านต่อ…

Read more

สพฐ.เกมส์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันสพฐ.เกมส์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เพื่อนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬาของสพฐ. และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่1/2561 เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่น  และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพ… อ่านต่อ…

Read more

การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดลำพูน

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดลำพูน  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นางสาววีรยา ตันวิรัตน์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อ.ลี้… อ่านต่อ…

Read more

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และเพื่อเป็นการเฟ้นหาตัวแทนนักเรีย… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป ลำพูน เขต 2 และ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป ลำพูน เขต 2 ก่อนการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 เวลา 09.30 น. ณ… อ่านต่อ…

Read more

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ออกประเมินโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ซึ่งขอรับการประเมินระดับสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก      

Read more
Page 1 of 612345...Last »