ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านลูกเสือ เนตรนารี ของสพป.ลำพูน เขต 2 ในเรื่องของเงินค… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2560

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 5/ 2560 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ในเรื่องต่างๆดังนี้… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงตามโครงการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

สพป.ลำพูน  เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงตามโครงการเร่งรัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับโรงเรียนในสังกัดให้มีแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในปีการศึกษา 2560 โดยมีเป้าห… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์  เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ มณฑลพิธีสนามอบจ.ลำพูน พร้อมกันนี้นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูแ… อ่านต่อ…

Read more

เตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 60

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมและจัดทำข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะนำมาประกอบให้ตรงกับ … อ่านต่อ…

Read more

แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและรองฯ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ นำช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าจังหวัดลำพูน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอก… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560… อ่านต่อ…

Read more
Page 2 of 612345...Last »