ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 4

 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สู่สถานศึกษา

 

ต้นฉบับเวทคณิต ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 60

 

แบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 60

 

แนวทางตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 

 

เอกสารประเมินการอ่านครั้งที่ 2

 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง BBL

 

โครงการการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

 

คู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย

 

คู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

 

คู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา

 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)                 ปีการศึกษา 2560

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET)       ปีการศึกษา 2560

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

ตัวอย่างรายงานการพัฒนาและประเมินค่านิยม 12 ประการ

 

ตัวอย่างการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 

คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

 

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

 

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR


ประกาศกระทราวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

 คู่มือบริการจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (ปรับปรุง)

 

แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมินแบบ PISA

 

 

เล่มที่ 1 แนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา

เล่มที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

เล่มที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

เล่มที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือฝึกอบรมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

: