ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 4

 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

        นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม นางจิราพร ไกรพล และนางสาวชุลีกร ใหม่เขียว เป็นวิทยากรการประชุมพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้กระบวนการ PLC

ในหัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดและประเด็นการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งผล

ต่อคุณภาพของผู้เรียน ครู สถานศึกษา และตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 22 คน เข้าร่วมการพัฒนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่

12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

62347582 10156975836701068 1862810363762835456 o Custom

62562649 2308330245881970 1396213088184696832 o Custom

64472748 2308330352548626 6176871366373933056 o Custom

62453681 2308330572548604 1861455709602840576 o Custom

62349146 2308330139215314 2752457820598173696 n Custom

: