ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตร

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2561  ณ 

ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีนายบรรเลง  ส่งบุญธรรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธาน

1

2

IMG 9656 Custom

IMG 9657 Custom

IMG 9658 Custom

IMG 9660 Custom

IMG 9661 Custom

IMG 9722 Custom

IMG 9663 Custom

IMG 9664 Custom

IMG 9665 Custom

IMG 9666 Custom

IMG 9667 Custom

IMG 9670 Custom

IMG 9674 Custom

IMG 9675 Custom

IMG 9677 Custom

IMG 9679 Custom

IMG 9689 Custom

IMG 9690 Custom

IMG 9691 Custom

IMG 9692 Custom

IMG 9694 Custom

IMG 9696 Custom

IMG 9699 Custom

IMG 9700 Custom

IMG 9701 Custom

IMG 9702 Custom

IMG 9703 Custom

IMG 9705 Custom

IMG 9706 Custom

IMG 9709 Custom

IMG 9711 Custom

IMG 9712 Custom

IMG 9714 Custom

IMG 9715 Custom

IMG 9719 Custom

IMG 9720 Custom

IMG 9721 Custom

IMG 9723 Custom

IMG 9725 Custom

IMG 9727 Custom

IMG 9726 Custom

IMG 9728 Custom

IMG 9729 Custom

IMG 9730 Custom

IMG 9731 Custom

IMG 9732 Custom

IMG 9733 Custom

IMG 9734 Custom

IMG 9735 Custom

IMG 9736 Custom

IMG 9737 Custom

IMG 9738 Custom

IMG 9740 Custom

IMG 9742 Custom

IMG 9746 Custom

IMG 9745 Custom

IMG 9748 Custom

IMG 9749 Custom

IMG 9750 Custom

IMG 9751 Custom

IMG 9753 Custom

IMG 9756 Custom

IMG 9757 Custom

IMG 9758 Custom

IMG 9759 Custom

IMG 9760 Custom

IMG 9761 Custom

IMG 9762 Custom

IMG 9764 Custom

IMG 9768 Custom

IMG 9770 Custom

IMG 9767 Custom

IMG 9771 Custom

IMG 9774 Custom

IMG 9782 Custom

IMG 9784 Custom

IMG 9785 Custom

IMG 9787 Custom

IMG 9788 Custom

IMG 9790 Custom

IMG 9799 Custom

IMG 9797 Custom

IMG 9801 Custom

IMG 9803 Custom

IMG 9805 Custom

IMG 9807 Custom

IMG 9809 Custom

IMG 9810 Custom

IMG 9812 Custom

IMG 9814 Custom

IMG 9816 Custom

IMG 9819 Custom

 

: