ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

     ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 คณะศิกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ร่วมการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

1

 

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

18

19

8

13

14

15

16

21

20

23

24

26

27

28

31

22

29

33

 

: