ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

       เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผ่านทางไกลระบบออนไลน์  หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ในระดับ

ปฐมวัย และมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการเสริมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

53

54

55

56

57

64

65

60

61

62

63

66

67

68

69

70

 

: