ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสุดาพร ธัญพิชชาพร นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศ สปพ.ลำพูน เขต 2

พร้อมด้วยคณะครูแกนนำจัดประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางไกลระบบออนไลน์  หลักสูตร

การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย  ณ ห้องประชุม 4 อาคารสักทอง 

สปพ.ลำพูน เขต 2

01

02

03

04

05

06

 

: