ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

          ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2561 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางไกลระบบ

ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยของโรงเรียนในโครงการ มีความรู้

ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับ

ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด

ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

1

2  6
3 5
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
24 25
30 26
27 28
31 32
33 34
35 36
37 38
39 47
41 44
45 46
48 47
49 50
51 52
58 59
: