ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 4

 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

      นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวอัญชัญ  ธรรมสิทธิ์ และนางจิราพร  ไกรพล ศึกษานิเทศก์

สพป.ลำพูน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียน

บ้านแม่บอน โรงเรียนบ้านดอนมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่

9674796746

96744

96719

96718

96717

96680

96679

ทอผาหวยไร ๑๘๐๕๒๒ 0011

ทอผาหวยไร ๑๘๐๕๒๒ 0014

ทอผาหวยไร ๑๘๐๕๒๒ 0006

ทอผาหวยไร ๑๘๐๕๒๒ 0005

ทอผาหวยไร ๑๘๐๕๒๒ 0002

ทอผาหวยไร ๑๘๐๕๒๒ 0001

: