ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

      โรงเรียนบ้านแม่เทยได้ดำเนินการจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาสะเต็มศึกษา

(STEM Education) รุ่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.100 โรงเรียนบ้านแม่เทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

773

779

777

774

778

775

 1526654031565

: