ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

   นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม และ น.ส.ฉันทนา วงศ์ฝั้น

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่

17 พฤษภาคม 2561 ณ  โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนบ้านแม่ป้อก โรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนบ้านวังมน

S  4349966

S  4349965

S  4349964

S  4349963

S  4349962

S  4349961

S  4349960

S  4349958

S  4349957

S  4349956

 

: