ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

      นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวอัญชัญ  ธรรมสิทธิ์ และนางจิราพร  ไกรพล

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่

17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านไม้สลี โรงเรียนบ้านแม่แสม โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์

94702

94703

94704

94705

94759

94760

94761

94762

94763

94764

94780

94781

94784

94808

 

 

: