ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

       นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวอัญชัญ  ธรรมสิทธิ์ และนางจิราพร  ไกรพล

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่

16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง, โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน และโรงเรียนบ้านหนองหลัก

16-1

94122

94125

94128

94129

94130

94139

94142

94143

94145

94146

94169

94170

94172

94216

94217

94218

94219

94220

94487

94504

94511

94512

94516

: