ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 4

 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

           นายวสันต์  อิ่นกลั่น รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางกรัณฑา อัมพุธ และนางสาวชุลีกร  ใหม่เขียว

ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 

16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านร้องเครือกวาว, โรงเรียนบ้านหนองยวง, โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย และ

วัดบ้านเวียงหนองล่อง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

: