ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

      นายชาลี  ตังเยาว์ ริอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางสุดาพร  ธัญพิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2

ออกนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียน

บ้านห้วยแทง, โรงเรียนบ้านป่าพลู และโรงเรียนบ้านห้วยหละ

l1

t1

t2

t3

t4

l2

l3

p

 

 

: