ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

     นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรีและศรีเวียงชัย เมื่อวันที่

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๑ สพป.ลำพูน เขต ๒

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

: