ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

IMG 3499-1-800x445

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)

ไปสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ครูวิชาการ

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์โดยมีดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม

ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

 IMG 3433-300x225 IMG 3438-300x225 
 IMG 3439-300x225  IMG 3450-300x225
IMG 3461-300x225 IMG 3465-300x225
IMG 3471-300x225  IMG 3476-300x225
 IMG 3481-300x225  IMG 3492-300x225
C360 2018-04-05-10-39-49-983 C360 2018-04-05-10-39-52-333
C360 2018-04-05-10-40-26-280 C360 2018-04-05-13-47-11-267
C360 2018-04-05-13-47-01-536 C360 2018-04-05-13-47-19-590
C360 2018-04-05-13-47-28-104 C360 2018-04-05-13-47-46-557
C360 2018-04-05-13-48-05-508 C360 2018-04-05-13-48-13-622
   
: