ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

IMG 3392-800x445

    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง

การนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ครูวิชาการ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยมีดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม

ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

IMG 3318

IMG 3320

IMG 3326

IMG 3347-300x225

IMG 3356-300x225

IMG 3357

IMG 3372-300x225

IMG 3376

IMG 3392

อบรมหลกสตร4-5เม.ย. 180405 0001

อบรมหลกสตร4-5เม.ย. 180405 0002

อบรมหลกสตร4-5เม.ย. 180405 0015

อบรมหลกสตร4-5เม.ย. 180405 0018

อบรมหลกสตร4-5เม.ย. 180405 0019

อบรมหลกสตร4-5เม.ย. 180405 0020

 

 

: