ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 4

 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกาน

sudaporn 6 
 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร นางสาวพรไพรินทร์  ติม้า

 

เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร และเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

karuntar  chuleekorn
นางกรัณฑา อัมพุธ  นางสาวชุลีกร ใหม่เชียว

 

 เครือข่ายสถานศึกษาในอำเภอลี้

 13903317 511228569083079 270164915184877855 n chantana 
 นางจีรพันธ์  เหลืองอร่าม นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น 

 

  เครือข่ายสถานศึกษาในอำเภอทุ่งหัวช้าง

jiraporn   aun
 นางจิราพร  ไกรพล  นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์
: