ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 
 

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

นางสาวอัญชัญ  ธรรมสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางสาวฉันทนา  วงศ์ฝั้น

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางจิราพร  ไกรพล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางสาวชุลีกร  ใหม่เขียว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางกรัณฑา  อัมพุธ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางจีรพันธ์  เหลืองอร่าม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

     

6

นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

husni

ว่าที่ร้อยตรี หัสนัยน์  สายคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

 นายเกียรติศักดิ์  ชมภูกา 

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 A

นายสาวปริศรา  ริยะกาศ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

 

 

 

 

 

 

 

     
: