ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 4

 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 
 

 

 นางจีรพันธ์  เหลืองอร่าม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

นางสาวอัญชัญ  ธรรมสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางสาวฉันทนา  วงศ์ฝั้น

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางจิราพร  ไกรพล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางสาวชุลีกร  ใหม่เขียว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางกรัณฑา  อัมพุธ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

6 

นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

     

 

 นายเกียรติศักดิ์  ชมภูกา 

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 pam

นายสาวธนวรรณ วิทนา

ลูกจ้างชั่วคราว 

 

 

 

 

 

 

 

     
: