LP2-Report

       
       
*** กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งไฟล์

ที่
หัวข้อ
จาก
ถึง
วันที่
4   แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ 
กลุ่มอำนวยการ 
สถานศึกษา 
18 ตุลาคม 2559
3   การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ARS ที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
24 สิงหาคม 2559
2   ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ว2476 ลว.11 ก.ค.59  
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
12 กรกฏาคม 2559
1   แบบเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มนโยบายและแผน 
สถานศึกษา 
18 พฤษภาคม 2559
 
       
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

LP2-Report version 1.0