LP2-Report

       
       

การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ARS ที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ ปี 2559 รอบ 12 เดือน
หัวข้อ :
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ARS ที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ ปี 2559 รอบ 12 เดือน
   
รายละเอียด :
ไฟล์ที่ต้อง Upload/Download "ตัวชี้วัดที่ ARS 13 ปี 2559 รอบ 12 เดือน" ประกอบด้วย 2 ไฟล์ย่อย คือ 1. คู่มือ ARS 13 ปี 2559 2. เกณฑ์การประเมิน + แบบรายงาน ARS 13 ปี 2559
  วันที่ลงประกาศ : 24 สิงหาคม 2559
หัวข้อจากกลุ่มนโยบายและแผน
   
ไฟล์แนบ 1 :
จำนวนไฟล์ที่ส่งแล้วทั้งหมด : 76
*** กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งไฟล์
ลำดับ
หน่วยงานที่ส่งไฟล์แล้ว
ผู้บันทึก
เวลา
ไฟล์แนบ
1
  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง
  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง
  01-09-2016 10:27:04
2
  โรงเรียนบ้านปางส้าน
  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
  02-09-2016 13:28:13
3
  โรงเรียนบ้านบวก
  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
  02-09-2016 13:34:49
4
  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
  นางสาวนฤทัย ใจเปี้ย
  02-09-2016 13:54:45
5
  โรงเรียนบ้านปาง
  นางสาวจุฑาวริทร์ แดงชัย
  02-09-2016 14:24:05
6
  โรงเรียนบ้านห้วยไร่
  นางจรวยพร แสงบุญ
  02-09-2016 15:12:52
7
  โรงเรียนบ้านป่าพลู
  โรงเรียนบ้านป่าพลู
  05-09-2016 11:31:45
8
  โรงเรียนอนุบาลวังดิน
  โรงเรียนอนุบาลวังดิน
  05-09-2016 14:22:22
9
  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
  06-09-2016 10:50:53
10
  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า
  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า
  06-09-2016 11:21:41
11
  โรงเรียนบ้านผาลาด
  โรงเรียนบ้านผาลาด
  06-09-2016 12:04:14
12
  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
  06-09-2016 13:16:28
13
  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
  06-09-2016 13:18:01
14
  โรงเรียนบ้านปางส้าน
  นายตาล ณ เชียงใหม่
  06-09-2016 16:45:05
15
  โรงเรียนบ้านดอนมูล
  นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์
  07-09-2016 12:04:19
16
  โรงเรียนบ้านป่าจี้
  จันทร์จิรา
  07-09-2016 12:52:05
17
  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย
  นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์
  07-09-2016 13:33:12
18
  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
  ณภัค ไชยยา
  07-09-2016 14:04:57
19
  โรงเรียนบ้านโป่งแดง
  โรงเรียนบ้านโป่งแดง
  07-09-2016 14:35:42
20
  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
  นางสุมาลี จันหนิ้ว
  07-09-2016 16:28:23
21
  โรงเรียนบ้านดง
  นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์
  07-09-2016 23:41:59
22
  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
  08-09-2016 12:56:49
23
  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย
  นายอัครพนธ์ แปงชัย
  08-09-2016 15:05:47
24
  โรงเรียนวัดวังหลวง
  โรงเรียนวัดวังหลวง
  09-09-2016 11:01:17
25
  โรงเรียนบ้านไม้สลี
  โรงเรียนบ้านไม้สลี
  09-09-2016 11:18:25
26
  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
  นายนพดล รัตนปัญญา
  09-09-2016 11:34:06
27
  โรงเรียนบ้านห้วยหละ
  อภิชาต บังคมเนตร
  09-09-2016 15:10:35
28
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  10-09-2016 22:11:08
29
  โรงเรียนบ้านห้วยห้า
  นายพัว ลิ้นฤาษี
  12-09-2016 09:13:18
30
  โรงเรียนบ้านนากลาง
  โรงเรียนบ้านนากลาง
  13-09-2016 13:40:58
31
  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
  ปฐม ตามูล
  15-09-2016 13:53:57
32
  โรงเรียนบ้านห้วยแหน
  นายวิทยา นามณี
  16-09-2016 13:14:18
33
  โรงเรียนวัดบ้านดง
  นายเจษฎา สร้อยญาณ
  16-09-2016 13:25:38
34
  โรงเรียนบ้านท่าช้าง
  นายชัชวาลย์ อุดดง
  20-09-2016 10:12:39
35
  โรงเรียนบ้านห้วยกาน
  โรงเรียนบ้านห้วยกาน
  26-09-2016 15:43:43
36
  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
  27-09-2016 12:55:09
37
  โรงเรียนบ้านแม่ลาน
  นางสาวจันทร์เพ็ญ ธิมา
  28-09-2016 13:35:31
38
  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
  นางอารี ศรีสง่า
  13-10-2016 12:44:17
39
  โรงเรียนบ้านห้วยปิง
  นายนิวุฒิ สีวิจี๋
  13-10-2016 14:30:56
40
  โรงเรียนบ้านหนองหลัก
  เกียงศักดิ์ คุณานวน
  14-10-2016 10:53:46
41
  โรงเรียนบ้านดงสักงาม
  นางสาวนิตยา รู้เที่ยง
  14-10-2016 13:23:24
42
  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
  นายนิรุตต์ ศรีสง่า
  14-10-2016 14:34:27
43
  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
  นายพันชีพ ก๋าวิบูล
  15-10-2016 12:47:01
44
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  15-10-2016 15:59:04
45
  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
  17-10-2016 16:33:15
46
  โรงเรียนบ้านปวง
  นางกาญจนา แปงชัย
  18-10-2016 14:41:21
47
  โรงเรียนบ้านปวง
  ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ การะเกตุ
  18-10-2016 14:51:25
48
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
  นายณัฎฐ์ วงศ์ยุพล
  19-10-2016 23:06:23
49
  โรงเรียนบ้านดอยแดน
  นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์
  25-10-2016 20:20:53
50
  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
  นายนิรุตต์ ศรีสง่า
  27-10-2016 15:33:40
51
  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
  นางยุรี ปาอินทร์
  28-10-2016 11:37:46
52
  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
  31-10-2016 15:48:40
53
  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
  04-11-2016 10:08:01
54
  โรงเรียนบ้านสันวิไล
  ดิเรก กำแพงทิพย์
  11-11-2016 12:53:56
55
  โรงเรียนบ้านสันวิไล
  ดิเรก กำแพงทิพย์
  11-11-2016 12:54:34
56
  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
  17-11-2016 09:44:26
57
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  ประดิษฐ จันทร์ตรง
  28-11-2016 13:13:33
58
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  ประดิษฐ จันทร์ตรง
  28-11-2016 13:17:04
59
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  ประดิษฐ จันทร์ตรง
  28-11-2016 13:17:05
60
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  ประดิษฐ จันทร์ตรง
  28-11-2016 13:21:42
61
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  ประดิษฐ จันทร์ตรง
  28-11-2016 13:25:54
62
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  ประดิษฐ จันทร์ตรง
  28-11-2016 13:34:25
63
  โรงเรียนบ้านแม่เทย
  นายณรงค์ ปาละปิน
  14-12-2016 11:39:39
64
  โรงเรียนบ้านสันวิไล
  ดิเรก กำแพงทิพย์
  14-12-2016 12:01:36
65
  โรงเรียนบ้านสันวิไล
  ดิเรก กำแพงทิพย์
  14-12-2016 12:02:05
66
  โรงเรียนบ้านสันปูเลย
  โรงเรียนบ้านสันปูเลย
  19-12-2016 09:49:53
67
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
  นายณัฎฐ์ วงศ์ยุพล
  20-12-2016 13:22:49
68
  โรงเรียนบ้านสันวิไล
  โรงเรียนบ้านสันวิไล
  20-12-2016 15:12:54
69
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
  นางสาวปริฉัตร เจริญสุข
  22-12-2016 16:07:41
70
  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
  18-01-2017 10:18:26
71
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  ประดิษฐ จันทร์ตรง
  02-02-2017 09:07:19
72
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  ประดิษฐ จันทร์ตรง
  15-02-2017 12:01:55
73
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  ประดิษฐ จันทร์ตรง
  15-02-2017 12:04:18
74
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  นายประดิษฐ จันทร์ตรง
  15-02-2017 12:06:31
75
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
  ประดิษฐ จันทร์ตรง
  15-02-2017 13:31:40
76
  โรงเรียนบ้านผาต้าย
  นางน้ำฝน กันทะอัศวะ
  06-10-2017 16:42:27
       
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

LP2-Report version 1.0