LP2-Report

       
       

ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ว2476 ลว.11 ก.ค.59
หัวข้อ :
ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ว2476 ลว.11 ก.ค.59
   
รายละเอียด :
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว 2476 ลว.11 ก.ค. 59
  วันที่ลงประกาศ : 12 กรกฏาคม 2559
หัวข้อจากกลุ่มนโยบายและแผน
   
ไฟล์แนบ 1 :
จำนวนไฟล์ที่ส่งแล้วทั้งหมด : 92
*** กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งไฟล์
ลำดับ
หน่วยงานที่ส่งไฟล์แล้ว
ผู้บันทึก
เวลา
ไฟล์แนบ
1
  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
  12-07-2016 15:16:59
2
  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
  12-07-2016 15:17:01
3
  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
  12-07-2016 15:20:50
4
  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง
  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง
  12-07-2016 15:34:52
5
  โรงเรียนวัดหนองยวง
  นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์
  12-07-2016 15:48:20
6
  โรงเรียนบ้านโฮ่ง
  โรงเรียนบ้านโฮ่ง
  12-07-2016 15:48:55
7
  โรงเรียนบ้านเหล่าดู่
  นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจยุ
  12-07-2016 16:42:04
8
  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย
  นางรัตนาภรณ์ สีโย
  12-07-2016 17:31:03
9
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
  นางสาวพิชชานันท์ สุนันต๊ะ
  12-07-2016 22:12:21
10
  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์
  นางสาวสาวิตรี อุดสม
  13-07-2016 08:37:06
11
  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
  นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศ
  13-07-2016 08:37:33
12
  โรงเรียนบ้านผาลาด
  นางอัจฉราภรณ์ แสนกันธิ
  13-07-2016 08:55:34
13
  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
  13-07-2016 09:04:20
14
  โรงเรียนบ้านหนองสูน
  นางสาวนราลักษณ์ ทาสี
  13-07-2016 09:32:21
15
  โรงเรียนบ้านหนองสูน
  โรงเรียนบ้านหนองสูน(แก้ไข)
  13-07-2016 09:51:36
16
  โรงเรียนบ้านไม้สลี
  นางน้ำฝน สีสิงห์
  13-07-2016 10:10:09
17
  โรงเรียนบ้านดงสักงาม
  กมลลักษณ์
  13-07-2016 10:12:13
18
  โรงเรียนบ้านห้วยบง
   ธนิตา สุดสม
  13-07-2016 10:28:39
19
  โรงเรียนบ้านป่าจี้
  กมลลักษณ์
  13-07-2016 10:47:16
20
  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
  13-07-2016 11:00:56
21
  โรงเรียนบ้านโป่งแดง
  โรงเรียนบ้านโป่งแดง
  13-07-2016 11:15:08
22
  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง
  นลินี สายสูง
  13-07-2016 11:15:59
23
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48
  13-07-2016 11:16:53
24
  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน
  ธนิตา สุดสม
  13-07-2016 11:20:36
25
  โรงเรียนบ้านแม่แสม
  น.ส.นิภา ทองน้อย
  13-07-2016 12:48:45
26
  โรงเรียนบ้านบวก
  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
  13-07-2016 12:51:51
27
  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
  บ้านก้อจัดสรร 2
  13-07-2016 13:00:41
28
  โรงเรียนบ้านปางส้าน
  นางสาวแสงดาว วงศ์ศรีใส
  13-07-2016 13:24:38
29
  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  นางสาวปริฉัตร เจริญสุข
  13-07-2016 13:31:24
30
  โรงเรียนบ้านวังมน
  นางสาวปริฉัตร เจริญสุข
  13-07-2016 13:32:31
31
  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
  นางยุวฎี เตจ๊ะ
  13-07-2016 13:35:06
32
  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า
  นางวลี คำโสม
  13-07-2016 13:43:29
33
  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์
  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์
  13-07-2016 13:47:59
34
  โรงเรียนบ้านห้วยกาน
  นางสาวพิชชานันท์ สุนันต๊ะ
  13-07-2016 14:08:11
35
  โรงเรียนบ้านหนองหลัก
  นางสาวประภัสสร สินธุบุญ
  13-07-2016 14:15:51
36
  โรงเรียนบ้านห้วยไร่
  นางจรวยพร แสงบุญ
  13-07-2016 14:27:31
37
  โรงเรียนบ้านแม่ลาน
  โรงเรียนบ้านแม่ลาน
  13-07-2016 14:34:01
38
  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง
  นางภัทรกุล เสาร์เทพ
  13-07-2016 14:40:43
39
  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว
  นางสายรุ้ง ติปะวรรณา
  13-07-2016 14:53:07
40
  โรงเรียนบ้านสันปูเลย
  นางทัศนาวรรณ บุญธิฟอง
  13-07-2016 14:54:19
41
  โรงเรียนบ้านผาต้าย
  ณัฎฐณิชา
  13-07-2016 15:08:08
42
  โรงเรียนบ้านดอยแดน
  นางสาวลำจวน เตชะวงค์
  13-07-2016 15:29:29
43
  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย
  นางรัชฎา โอดนันต์
  13-07-2016 15:38:59
44
  โรงเรียนบ้านป่าคา
  โรงเรียนบ้านป่าคา
  13-07-2016 15:39:26
45
  โรงเรียนบ้านดง
  โรงเรียนบ้านดง
  13-07-2016 15:46:44
46
  โรงเรียนบ้านแม่บอน
  นางสมจิตร สินไชย
  13-07-2016 15:49:35
47
  โรงเรียนบ้านห้วยปิง
  โรงเรียนบ้านห้วยปิง
  13-07-2016 16:16:26
48
  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
  นางสาวเบญจมาศ ทิศลา
  13-07-2016 16:41:01
49
  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
  กฤษดาพร เขียวอ้าย
  13-07-2016 17:59:55
50
  โรงเรียนวัดบ้านดง
  นางสาวเบญจมาศ ทิศลา
  13-07-2016 21:06:34
51
  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ
  นางสุทธิรักษ์ มณีทอง
  13-07-2016 21:42:34
52
  โรงเรียนบ้านดอนมูล
  นางจุฑารัตน์ พวงทอง
  13-07-2016 21:55:18
53
  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
  นางสาวกรวินท์ ตาดี
  13-07-2016 22:26:51
54
  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า
  นางวลี คำโสม
  14-07-2016 08:05:13
55
  โรงเรียนบ้านนากลาง
  โรงเรียนบ้านนากลาง
  14-07-2016 08:11:33
56
  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
  นางสาวศิลาทิพย์ คำใจ
  14-07-2016 10:08:55
57
  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
  ผกามาศ ชุมภูกาวิน
  14-07-2016 10:46:57
58
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
  ผกามาศ ชุมภูกาวิน
  14-07-2016 10:48:16
59
  โรงเรียนบ้านนาทราย
  โรงเรียนบ้านนาทราย
  14-07-2016 10:53:33
60
  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
  ชลดา อินต๊ะจันทร์
  14-07-2016 10:59:21
61
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
  14-07-2016 12:09:31
62
  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
  น.ส.นลินี สายสูง
  14-07-2016 13:17:53
63
  โรงเรียนบ้านห้วยแหน
  โรงเรียนบ้านห้วยแหน
  14-07-2016 13:53:46
64
  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
  14-07-2016 13:58:58
65
  โรงเรียนบ้านห้วยหละ
  โรงเรียนบ้านห้วยหละ
  15-07-2016 15:13:28
66
  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
  21-07-2016 13:40:28
67
  โรงเรียนวัดวังหลวง
  นายอำนาจ ทองจีน
  21-07-2016 14:07:08
68
  โรงเรียนบ้านฮั่ว
  โรงเรียนบ้านฮั่ว
  26-07-2016 12:58:07
69
  โรงเรียนบ้านสันวิไล
  ชญาณิศา วงค์จันทร์ติ๊บ
  30-07-2016 11:40:13
70
  โรงเรียนบ้านแม่เทย
  ชญาณิศา วงค์จันทร์ติ๊บ
  30-07-2016 11:43:23
71
  โรงเรียนบ้านแม่แนต
  นางสาวชมพูนุช เส้าเสนา
  01-08-2016 15:54:41
72
  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา
  นางสาวชมพูนุช เส้าเสนา
  01-08-2016 15:55:40
73
  โรงเรียนบ้านไร่
  นางสาวชมพูนุช เส้าเสนา
  01-08-2016 15:56:46
74
  โรงเรียนบ้านปาง
  นางสาวจุฑาวรินทร์ แดงชัย
  01-08-2016 16:28:16
75
  โรงเรียนอนุบาลวังดิน
  นายศุภชัย วงศ์ปาลี
  01-08-2016 16:28:56
76
  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
  นางสาวพัชรชญาภา พิงเจริญ
  02-08-2016 08:19:58
77
  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย
  นางสาวรัตนาภรณ์ ปันดอน
  02-08-2016 09:21:51
78
  โรงเรียนบ้านปวง
  โรงเรียนบ้านปวง
  02-08-2016 09:25:59
79
  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
  นางสาวเนตรนภา ชมพูแก้ว
  02-08-2016 09:28:36
80
  โรงเรียนวัดร้องธาร
  นางสาววรรณิสา แก้วสุยะ
  02-08-2016 09:32:21
81
  โรงเรียนบ้านแม่หาด
  นางประกายคำมโนแก้ว
  02-08-2016 10:16:49
82
  โรงเรียนบ้านป่าพลู
  นางนิลุบล พรมเมืองยอง
  02-08-2016 10:22:34
83
  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
  02-08-2016 10:33:51
84
  โรงเรียนบ้านห้วยแทง
  นางสาวปุณยาพร พรมมินทร์
  02-08-2016 10:44:28
85
  โรงเรียนวัดวังสะแกง
  สราวุธ สมสุนันท์
  02-08-2016 11:43:33
86
  โรงเรียนบ้านท่าหลุก
  สราวุธ สมสุนันท์
  02-08-2016 11:44:10
87
  โรงเรียนบ้านท่าช้าง
  สราวุธ สมสุนันท์
  02-08-2016 11:44:51
88
  โรงเรียนบ้านห้วยห้า
  นางทิพย์สุคนธ์ สงคุ้ม
  02-08-2016 12:41:34
89
  โรงเรียนบ้านหนองเขียด
  นางราตรี ทับทิม
  03-08-2016 09:07:57
90
  โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ
  นางสาวจุฑาวรินทร์ แดงชัย
  09-08-2016 14:18:41
91
  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
  นลินี
  15-08-2016 15:11:00
92
  โรงเรียนบ้านผาต้าย
  นางน้าฝน กันทะอัศวะ
  06-10-2017 17:29:06
       
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

LP2-Report version 1.0