"น้อมกตัญญุตา กษิณานุสรณ์" โดยกลุ่มนโยบายและแผนมอบของที่ระลึกให้ท่านที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 จำนวน 4 ท่าน คือ นายวสันต์  อินกลั่น รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายประสิทธิ์  ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ และ นายวีรยุทธ์  แย้มศรีเกียติกุล ศึกษานิเทศ ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

: