การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมอบ นางประทุมพร  หมัดสมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
: