การประชุมการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยมีนายธนาดุลย์  แสนทวีสุข เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 คน

: