การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบุคคลเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้

: