การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Tele Conference  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมบุคคลเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


: