การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม (ห้องบุคคลเก่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

: