ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ของบกลางปี) รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นตามความจำเป็นขาดแคลน ครั้งที่ 1/2561

12839

12836    12843

12837  12838

12841    12842

: