ทำเนียบบุคลากร

 

 กลุ่มนโยบายและแผน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม
รองผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2

 
 

0

 นายยุกตดม โมสูงเนิน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

5

 นางประทุมพร  หมัดสมัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

งานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

3

นางดวงกมล  ยงคงกระพัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

งานนโยบายและแผน

2

นายวีรวัฒน์  กัณทวีชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

งานข้อมูลสารสนเทศ

4

 นางสาวเจตนา  แก้วทิพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานงบประมาณ

 

 

1

นายนรวิญช์  เหล่าวีระไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

งาน ICT

8

นางสาวชญานันท์  ไชยสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว

งานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

dwidr5fbxq5

7  

นางชลธิชา  วงศ์ฝั้น
ลูกจ้างชั่วคราว

งานธุรการ

 

 

 

 

: