kkm

เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 61
อำเภอบ้านโฮ่ง
อำเภอเวียงหนองล่อง
อำเภอลี้
อำเภอทุ่งหัวช้าง  

 ข้อมูลนักเรียนขยายโอกาส
ข้อมูลนักเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย
 ข้อมูลนักเรียนเรียงจากน้อยไปหามาก
 โรงเรียนขนาดเล็ก

kkm60

 

 ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 60
อำเภอบ้านโฮ่ง
อำเภอเวียงหนองล่อง
 อำเภอลี้
 อำเภอทุ่งหัวช้าง  

 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 60
 อำเภอบ้านโฮ่ง
 อำเภอเวียงหนองล่อง
 อำเภอลี้
 อำเภอทุ่งหัวช้าง
   ข้อมูลโรงเรียนที่เปิดสอนอนุบาล 1 - 3
   โรงเรียนขยายโอกาส 18 โรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา 
   ข้อมูลนักเรียน 120 คนขึ้นไป

                
    ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 59
 อำเภอบ้านโฮ่ง
 อำเภอเวียงหนองล่อง
 อำเภอลี้
 อำเภอทุ่งหัวช้าง
   โรงเรียนขยายโอกาส 18 โรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียนเรียงจากน้อยไปหามาก
   ข้อมูลนักเรียนเรียงจากมากไปหาน้อย

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 59 
   ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
   ข้อมูลนักเรียนรายโรงที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 ลงมา
   ข้อมูลนักเรียนรายโรงที่มีนักเรียน 120 ขึ้นไป
   ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

  รายชื่อโรงเรียน 7 เครือข่าย 
      -  เครือข่ายเวียงกานต์
      -  เครือข่ายรัตนมิตร
      -  เครือข่ายเวียงจามรี
      -  เครือข่ายศรีเวียงชัย
      -  เครือข่ายแม่ตืนศรีวิชัย
      -  เครือข่ายทุ่งหัวช้าง
      -  เครือข่ายเวียงหนองล่อง
  รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ
  รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  รายชื่อโรงเรียน "สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบิรหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
  รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
  รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
  โครงการโรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนต้นแบบ BBL
  โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  โรงเรียน English bilingual Education (EBE)
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย

                

          -  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พ.ย. 58 
          -  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 58
 
         -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
          -  ข้อมูลนักเรียนรายโรงที่มีนักเรียนทั้งหมดต่ำกว่า 120 คนลงมา
          -  ข้อมูลนักเรียนรายโรงที่มีนักเรียนทั้งหมด 120 คนขึ้นไป
          -  ข้อมูลนักเรียนรายโรงเรียนโดยเรียงข้อมูลนักเรียนจากน้อยไปหามาก
          -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 57                                                                                       

  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 57  รายอำเภอ
        อำเภอบ้านโฮ่ง
         อำเภอเวียงหนองล่อง
         อำเภอทุ่งหัวช้าง
         อำเภอลี้

  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 57 (จำแนกตามขนาด)

 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 57 (โรงเรียนขยายโอกาส)

 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 57 (จำแนกตามช่วงชั้น)

   

ข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 57   (เล่มข้อมูล)  

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  10 พ.ย. 57 
 
         - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พ.ย. 57 (โรงเรียนขยายโอกาส)
 
         - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พ.ย. 57 (จำแนกตามขนาดเรียงจากน้อยไปมาก)
       - ตารางเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

  
  

  


    

 

: