ติดตามรอบ 9 เดือน
ตรวจราชการรอบ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
 ประชุมชี้แจง กรอบติดตามปี 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ตรวจราชการรอบ 2 วันที่ 4 กันยายน 2561  ค่าคะแนนตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  รายงานการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)
  รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2 ปี 2561
  แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจงหวัด


 

  รายงานการตรวจราชการปี พ.ศ. 2557 กรณีปกติงวดที่ 2

 

 

 แบบการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะ 1


: