รายชื่อโรงเรียน 18 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2561

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 62 สพฐ.
 คู่มือการจัดทำโปรแกรม ปร.  แบบ 1 คำนวณ FACTOR (ปร 456 ของบจากเขต) 
  แบบ 2 คำนวณ FACTOR F (กำหนดราคากลาง)  แบบประมาณการซ่อมแซม 

 

 

  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557

 

แบบฟอร์ม ประมาณราคา ปร. 4-ปร. 6 ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์คำขอ ปร 4, ปร 6
แบบฟอร์มครุภัณฑ์
แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง

หนังสือที่ ศธ 04135/ว4251 ลว 19 พฤศจิกายน 2558
 กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ (Spec สพฐ.)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง

   คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกาษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องสมุด
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์


  

: