เอกสารเผยแพร่

new-sign-ID-33314 คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 เอกสารประกอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของสพฐ.

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คู่มือการพัฒนาตามกลยุทธ์

1. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี

2. เอกสารประกอบการประชุม ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด

 วาระที่ 3  ข้อ 3.2  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
                ข้อ 3.3  การเชื่อมโยงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

3.  แบบฟอร์มทำแผนปีงบประมาณ 2558

4. แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

: