ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจในการเข้ารับการอบรม  จำนวน  10 คน  เข้าร่วการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่  2-3  กรกฎาคม  2559  ณ จังหวัดพะเยา  สำหรับค่าใช้จ่ายทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครูฯ  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะเป็นผู้รับผิดชอบในลักษณะเหมายจ่าย  ผู้สนใจเข้าร่วมอบมให้ส่งรายชื่อไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ภายในวันที่  19  พฤษภาคม  2559  ก่อนเวลา 12.00 น.

: