ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vision

    ภายในปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก

 

pt

    พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองสู่คุณภาพระดับสากล

 

ps

           1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาและมีความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามหลักสูตรทุกระดับ

           2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           3.ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

           4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

           5. ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม

           6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยที่เกื้อหนุนในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

: