ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         15204139 1353589484674773 300689906 o  
  นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต ๒
(รับผิดชอบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล)
 
  rungthip  
   นางรุ่งทิพย์ ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
 
  กำหนดแผนงานการดำเนินงานและการกำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล
 
  su  
   นางสุภาพ   กุมาพันธ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 
  งานวินัยและนิติการ  
  su   su  
   นางประภากร    มายาง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   นางสาวศิริรัตน์  อินทะนัด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 
  งานบำเหน็จความชอบ   งานอัตรากำลัง  
  su   su  
   นางกาญจนา   จันทร์หอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   นายมิตรประชา  จันทร์ดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
  งานทะเบียนประวัติ   งาน ก.ค.ศ 16 , งานจ่ายตรงเงินเดือน  
  su   su  
   นางสาวฐิตารีย์   ดวงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   นางสาวหยาดพิรุณ  ยะจอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   งานวิทยฐานะ  
  su   su  
   นางปาริชาติ   สายคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   นางสาวรพีพร   พงษ์กลาง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
  งานพัฒนาบุคลากร   งานธุรการ  
                        15145105 1375665819111256 491483341 o   su  
   นางสาวณัฐนันท์  เขียวธง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   นางสมพร   นาคคันธร
ลูกจ้างชั่วคราว
 
   งานพัฒนาบุคลากร งานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ   งานอัตรากำลัง  
  su      
   ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดาภรณ์  พงษ์ตุ้ย
ลูกจ้างชั่วคราว
     
  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง      
: