ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

pompam

นางสาวฐิตารีย์ ดวงแก้ว 

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลข อ 27


ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

                        1. กลั่นกรองงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  ให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

                        2. งานแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและสายงาน

                            บริหารสถานศึกษา

                        3. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น              

                        4. การโอนข้าราชการ

                   5. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (1) และ 38 ค (2)

                   6. การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                              7. ปฏิบัติงานแทนว่าที่ ร.ต.หญิงสุดาภรณ์ พงษ์ตุ้ย ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

                            เป็นครั้งคราว

                        8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

10928726 946319855393206 54586377 n

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาภรณ์  พงษ์ตุ้ย 

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

รับผิดชอบและปฏิบัติงานในกลุ่มกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้                   

                        1. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                            พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว

                   2. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู(ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม

                       และพัฒนาอย่างเข้ม)                   

                        3. การบรรจุเข้ารับราชการ/การบรรจุกลับเข้ารับราชการ

                        4. การลาออกจากราชการ

                        5. งานธุรการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

                   6. งานบันทึกภาพและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ในขอบข่าย

                       การบริหารงานบุคคลในเว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือช่องทางอื่นๆ           

                        7. ปฏิบัติงานแทนนางสาวฐิตารีย์  ดวงแก้ว  ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นครั้งคราว

                        8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

: