ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง        

10408591 354283588110407 6808722817975637413 n                                       

นางสาวศิริรัตน์  อินทะนัด

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ อ 19

ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

                  1. กลั่นกรองงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง และดำเนินงานวางแผนอัตรากำลัง

                      และกำหนดตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

                   2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                       ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ                                                                         

                        3. การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและ

                            พนักงานราชการ

                        4. การขอกำหนดตำแหน่ง/การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                        5. การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

                            และลูกจ้างชั่วคราว

                        6. การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

                            ตามมาตรา 38 ค (2)

                        7. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ                              

                        8. การจัดสรรคืนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                        9. จัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

                        10. การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

                        11. การควบคุม ตรวจสอบ ข้อมูลอัตรากำลังตาม  จ.18  ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

                        12. จัดทำทะเบียนควบคุมอัตรากำลังที่ว่าง ยุบเลิก สงวนไว้ยุบเลิกทดแทนให้เป็นปัจจุบัน

                        13. รวบรวมข้อมูลตามความต้องการกำลังคนภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา       

                        14. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (คนที่ 2) ในกรณีที่นางรุ่งทิพย์ ทาวดี และนางสุภาพ กุมาพันธ์

                               ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นครั้งคราว          

                   15. ปฏิบัติงานแทนปฏิบัติงานแทน นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอม และนางสมพร นาคคันธร

                         ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นครั้งคราว

                        16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

10928606 923526304347762 269669529 n

นางสาวหยาดพิรุณ  ยะจอม

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  อ 24

ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล  ดังต่อไปนี้

                   1. การดำเนินการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

                       ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

                        2. จัดทำทะเบียนคุมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้

                        3. การของบประมาณเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน

                   4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ในขอบข่ายการบริหารงานบุคคล ในเว็บเพจ

                       กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือช่องทางอื่นๆ

                        5. ปฏิบัติงานแทนนางศิริรัตน์  อินทะนัด  และนางสมพร  นาคคันธร  ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจ

                            ปฏิบัติราชการได้เป็นครั้งคราว

                        6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

p

นางสมพร  นาคคันธร 

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

รับผิดชอบและปฏิบัติงานในกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

                        1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                            ลูกจ้างประจำ และพนักงาชราชการ

                        2. การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ

                            และพนักงานราชการ

                        3. การขอกำหนดตำแหน่ง/การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                        4. การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

                            และลูกจ้างชั่วคราว

                        5. การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

                        6. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ                              

                        7. การจัดสรรคืนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                        8. จัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

                        9. การควบคุม ตรวจสอบ ข้อมูลอัตรากำลังตาม  จ.18  ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

                        10. จัดทำทะเบียนควบคุมอัตรากำลังที่ว่าง ยุบเลิก สงวนไว้ยุบเลิกทดแทนให้เป็นปัจจุบัน

                        11. รวบรวมข้อมูลตามความต้องการกำลังคนภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา

                        12. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

                        13. งานจ้างและตรวจสอบรวบรวมสัญญาจ้างของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด

                   14. งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล

                   15. ปฏิบัติงานแทนนางสาวศิริรัตน์  อินทะนัด  นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอม และ นางปาริชาติ สายคำ

                        ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นครั้งคราว

                      16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

: