ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคค

IMG 5562

นางสาวรพีพร  พงษ์กลาง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 26
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

                        1. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

                        2. งานจ้างและตรวจสอบรวบรวมสัญญาจ้างของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด

                        3. งานรับหนังสือราชการ

                        4. งานส่งหนังสือราชการ และการเวียนหนังสือราชการ

                        5. การจัดทำหนังสือราชการ

                        6. การจัดเก็บหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล                

                          7. ปฏิบัติงานแทนนางปาริชาติ  สายคำในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นครั้งคราว

                        8. งานเก็บรวบรวมระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดไว้อย่างเป็นระบบ

 

                        9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

: