ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้และทักษะ ในการครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ เทียมจันทร์วันเพ็ญ รีสอร์ท โดยมีนายชาลี ตังค์เยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ

IMG 8864

IMG 8840

IMG 8834

IMG 0617

IMG 0623

IMG 0626

IMG 0633

IMG 0643

IMG 0659

IMG 0671

 

: