ผู้บริหาร

15204139 1353589484674773 300689906 o

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล)

rungthip

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 E-money
 download
 images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 พ.ค.2561  นายลิขสิทธิ์  ผบจันทร์งาม  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต2  เป็น ประธานดำเนินการประชุมบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต2  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในภาระงาน  ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับ ติดตามและพัฒนางาน ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

S 26533944

S 26533945

S 26533946

S 26533947

S 26533948

S 26533949

S 26533950

 

: