ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Picture2

นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีกำหนดการศึกษาดูงาน ณ สพป.นนทบุรีเขต 1 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2558 ขออภัยผู้ติดต่องาน หากมีภาระกิจ ติดต่อ

 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว  086-9103946 
 ยืมเงินราชการ เบิกค่าใช้จ่าย  นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์  081-0315008
 งานพัสดุ  นางสาวสกาวเดือน  ทาระนัด  087-1883045
งานบัญชี นางสาวสุพิชญา  ไชยเมืองดี 089-5581706

รับเช็ค รับคืนเงินประกันสัญญา

แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ

นางอำพัน  คาดคำฟู 089-9996705

เบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน

เงินทดรองราชการ ค่าสาธารณูปโภค

นางพัชรินทร์  วงศ์ชัย 089-8559801

เบิกงบบุคลากร  undo กบข.  ประกันสังคม

สลิปเงินเดือน ค่าจ้าง สลิปบำนาญ 

นางกาญจนา  ต๊ะอุ่น 084-4829979
ส่งใบเสร็จรับเงิน นางณัฐชากร  นันธิสิงห์ 084-6145709
: