ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Picture2

นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

 

ข้าราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวสกาวเดือน ทาระนัด นางสาวสุพิชญา ไชยเมืองดี และนางกาญจนา ต๊ะอุ่น
เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปีพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561   
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

รบเครองราชย ๑๘๐๓๑๙ 0037 Custom

รบเครองราชย ๑๘๐๓๑๙ 0033 Custom

รบเครองราชย ๑๘๐๓๑๙ 0024 Custom

รบเครองราชย ๑๘๐๓๑๙ 0095 Custom

รบเครองราชย ๑๘๐๓๑๙ 0104 Custom

: