ผู้บริหาร

นายชาลี  ตังเยาว์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Picture2

นางสาวจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1

eoffice-obec

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

การประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โดย ท่าน ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 มกราคม 2561

ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

: